Handreiking gebed vanwege de corona-crisis

Naast dit artikel, kan je ook dit filmpje bekijken, dat gaat over wereldwijd gebed dit komend weekend.

 

“met het oog op een tijd als deze …..” Esther 4:14

Inmiddels is het dagelijks leven van ons allemaal getroffen door de corona-crisis. In dit artikel vind je in enkele eenvoudige stappen, een structuur om voor deze crisis te bidden.

 

Algemeen

Ondanks dat we niet alles begrijpen geloven we dat:

 • God heerst. Hij is koning, niet corona.

“God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon.” Psalm 47:9

 • En wij tot God mogen komen met onze gebeden.
  Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.” Hebreeën 4:16

 

Gebedsblokken

 • Per onderwerp kan je de tekst hardop zeggen
 • Individueel kan je op het onderwerp doorbidden. Noem mensen bij naam.

 

1. Bidden voor de overheid

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.” 1 Timoteüs 2:1 & 2

Bidden:

 • We bidden dat de regeringsleiders en bestuurders de juiste beslissingen mogen nemen.
 • Bid voor de “experts” van RIVM, GGD, virologen, die de overheid adviseren.
 • Noem de regeringsleiders en bestuurders bij naam.

Danken:

 • Dank dat we in dit land mogen wonen, voor Godsdienstvrijheid en een functionerende overheid en veiligheidssystemen.

 

2. Bidden voor de zorgverleners en de mensen in vitale beroepen

 “Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.”
Jesaja 53:4-5

Bidden:

 • We bidden voor mensen in de vitale beroepen, zodat Nederland draaiende blijft.
  Zorg, hulpverleners, onderwijs, voedselketen, nutsvoorzieningen, etc.
 • Noem de mensen die je kent bij name en breng ze voor de troon van God.

Danken:

 • Dank dat de mensen voor vitale beroepen terecht waardering krijgen. 

 

3. Bidden voor familie en vrienden

Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.” 1 Timoteüs 4:10

Bidden:

 • Noem de namen van je familie, vrienden en gemeenteleden in gebed tot God.
 • Noem speciaal die mensen die tot risicogroepen behoren. Die al besmet zijn of in quarantaine zitten. Noem ze bij naam.

Danken:

 • Dank voor onze sociale contacten.

 

4. Bidden dat mensen zich zullen keren tot God

Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.” Jacobus 4:8

Bidden:

 • We bidden dat door deze corona-crisis mensen zich zullen keren naar de Levende God. Bid voor je eigen kerk, dat ze de kansen die dit geeft mogen grijpen.
 • Bid dat de vele online kerkdiensten en preken op YouTube ook nieuwe mensen zullen bereiken.
 • Bid voor de vele kerken, dat ze creativiteit en inspiratie mogen hebben om hun kerk-zijn aan te passen aan deze crisis.
 • Noem de mensen bij naam die je op je hart hebt.

Danken:

 • Voor de bewustwording dat crisis ook mogelijkheden schept.
 • Voor de mogelijkheden die het internet in deze tijd biedt.

 

5. Bid dat de liefde niet zal verkillen tussen de mensen. 

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen.”
Hebreeën 10:24

Bidden:

 • We bidden voor ouderen, zieken, zwangeren, alleenstaanden, vluchtelingen, psychiatrische patiënten, gevangenen, zzp-ers en alle mensen die je op je hart krijgt.
 • We bidden voor de gezinnen met kinderen, die nu thuisonderwijs krijgen, voor vrede in gezinnen en relaties.
 • Bid voor mensen die eenzaam thuis zitten.
 • Noem de mensen bij naam.

Danken:

 • Dank dat we tot ontdekking komen dat we elkaar hard nodig en dat we mogen omzien naar elkaar. God heeft ons als sociale mensen geschapen.

 

6. We bidden voor dat er een oplossing komt voor coronavirus crisis wereldwijd

“Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.” Efeziërs 3:20-21

Bidden:

 • We bidden en danken voor een oplossing ivm het corona virus. Bid dat God een oplossing zal geven en dat de wereld zal erkennen dat God de oplossing geeft.
 • Er zijn hoopvolle berichten over vaccins en middelen die momenteel onderzocht en ontwikkeld worden.

Dank dat er geen paniek is in de hemel:

De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed, de HEER is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet, en vast staat van oudsher uw troon, u bent van alle eeuwigheden.” Psalm 93:1,2

 

7. Bid tot besluit het “Onze Vader”

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het Kwaad

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

AMEN.

 

 

 

Bemoedigingsliederen: Jezus Overwinnaar  -   Houd vol

Bemoedigingsteksten: Joh 16:33, Ps 27:1, Jes 60:1-3, Op 1:8

Dit is een bewerking van een gebed dat oorspronkelijk is gedeeld door: www.icej.nl.