Welkom!

Van harte welkom in onze buitendienst van 5 september!

Het is heerlijk om zo buiten samen te komen en in de vrijheid van de open lucht de dienst samen te beleven en tot getuige te zijn van Jezus Christus.

Tijdens de dienst wordt er gebeden voor gebedspunten die je in kan dienen via Menti.com en code:  4515 3690.

Je kan ook deze link gebruiken tot en met zondagochtend: https://www.menti.com/ou1mpgnjgw.

 

Opwekking 489-Wij willen U ontmoeten

Wij willen U ontmoeten,

U eren in ons lied,

vol dank en vol aanbidding,

omdat U telkens weer voorziet.

Uw liefde vult ons leven,

wij zijn zo rijk door U.

De dank die wij U geven

is ons liefdeslied voor U.

 

Refrein:

U bent Vader van de schepping,

de opgestane Heer.

U verdreef de donk're nacht,

toen uw dood nieuw leven bracht.

En U heeft uw volk bevrijd

door macht en majesteit,

Ik wil U volgen, Heer,

heel mijn leven, voor altijd.

 

Mijn Jezus, ik aanbid U,

mijn lied verhoogt uw naam,

want U bent mijn bevrijder,

de sterke rots waarop ik sta.

Uw liefde vult mijn leven,

ik ben zo rijk door U.

Mijn dank wil ik nu geven

in een liefdeslied voor U.

 

Refrein 2x

 

Wij willen U ontmoeten,

U eren in ons lied,

vol dank en vol aanbidding,

omdat U telkens weer voorziet.

Uw liefde vult ons leven,

wij zijn zo rijk door U.

De dank die wij U geven    )

is ons liefdeslied voor U      ) 3x

 

 

 

Opwekking 573- We zijn hier bij elkaar

We zijn hier bij elkaar

om de Koning te ontmoeten.

We zijn hier bij elkaar

om te eren onze Heer.

We zijn hier bij elkaar

om te vieren dat Hij goed is.

En wij prijzen en aanbidden Hem,

Jezus, onze Heer!

 

 

 

 

Refrein:

Heer, U bent welkom, welkom,

U bent welkom, grote Koning.

Wij heffen onze handen op

naar de God van alle eeuwen.

Heer, U bent welkom, welkom,

U bent welkom Zoon van God

Wij richten heel ons hart op U;

U bent welkom in ons midden.

 

 

Kinderlied – ‘Lees je Bijbel, bidt elke dag’

Lees je bijbel, 
bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible, 
pray every day (3x) 
Read your bible, pray every day
if you want to grow (3x) 
Read your bible, pray every day, if you want to grow (3x) 

 

 

Opwekking 661- De Koning in Zijn pracht

Refrein:

Maak groot onze God, zing met mij         )

maak groot onze God.                               )

Zing, want Hij is groot,                               )

zo groot, onze God.                                    ) 2x

 

De Koning in Zijn pracht,

bekleed met eer en macht;

kom aarde, juich voor Hem,

aarde, juich voor Hem.

Het duister vreest Zijn licht;

als Hij rechtvaardig richt,

dan vlucht het voor Zijn stem,

vlucht het voor Zijn stem.

 

Refrein 1x

 

De God die eeuwig leeft,

de tijd geschapen heeft,

De Vader, Geest en Zoon,

Vader, Geest en Zoon.

Het Lam dat werd geslacht,

de Leeuw in al Zijn kracht,

de Koning op de troon, Koning op de troon.

 

Refrein 1x

 

Bridge:

            Allerhoogste Heer, waardig onze eer.                )

            Kom, zing met mij: maak groot onze God.         ) 2x

 

Refrein 2x

 

 

Opwekking 594 - Uw naam is Heilig

U bent 'Ik ben’ op de troon,

Uw naam is heilig.

U bent de Christus, Gods zoon,

Uw naam is heilig

U bent de Redder die kwam,

Uw naam is heilig.

U bent vlekkeloos Lam,

Uw naam is heilig

 

Refrein:

In Uw naam worden zondaars weer rein,

is vertroosting in pijn,

in Uw grote naam.

In Uw naam ligt een veilig bestaan

en kracht om door te gaan

Heer Uw grote naam.

 

U bent 'Ik ben' op de troon...

U bent de Redder die kwam...

 

Refrein

 

Opwekking 626 – Prachtige God

Eindeloos, zo eindeloos, Uw liefde is zo groot.

Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.

‘t is nooit gezien en nooit gehoord,

door niemand echt beseft;

hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

 

Refrein:

Prachtige God, ik zing.

Prachtige God, ik aanbid.

Prachtige God, ik heb U lief.

 

Eindeloos, zo eindeloos, Uw heerlijkheid verschijnt

en ieder kan Uw machtig werk nu zien.

De Grootsheid van Uw majesteit

maakt dat mijn hart weer zingt

hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

 

Refrein:

Prachtige God, ik zing.                   )

Prachtige God, ik aanbid.              )

Prachtige God, ik heb U lief.         ) 2x

Bridge 1:

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,                )

Uw liefde veroverde mij.                                        )

Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U. ) 2x

 

Refrein 2x

 

Bridge 2:

Ik zing, ik zing voor U.        )

Ik zing, ik zing voor U,        )

Ik zing, ik zing voor U,        )

Prachtige God.                    ) 2x

 

Refrein 2x

 

 

 

Preek – ‘Veerkrachtig geloven – Geloof als keuze’

 

Lucas 7:18-22 & 29-30

18Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich 19en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 20Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: ‘Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen: “Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?”’ 21Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. 22Hij antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.

29Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid: zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. 30Maar de farizeeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God: zij hadden zich immers niet door hem laten dopen.

 

Algemene Christelijke geloofsbelijdenis

(ook wel: Apostolische geloofsbelijdenis)

Ik geloof in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de Maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven;

die nedergedaald is in de hel,

en de derde dag verrezen is uit de dood;

die opgestegen is ten hemel,

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

vandaar zal Hij komen en oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige algemene kerk, de gemeenschap van de heiligen;

de vergeving van de zonden;

de verrijzenis van het lichaam;

en het eeuwig leven.

 

1 Korintiërs 2:1-5

1Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 3Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. 4De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

Opwekking 680 – Mijn Redder

Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt;
geef Uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
de goedheid van een Redder;
de hoop van de volken.

 

Refrein:

Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor Zijn geweldige kracht,
Zijn geweldige kracht.
Als Redder, grote Overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

 

Neem mij zoals ik ben Heer
met al mijn angst en falen;
vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
met alles wat ik geloof, Heer,
wil ik U volgen.

 

Refrein

 

Bridge:

Laat Uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.
Jezus, laat Uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

 

Refrein- -2x-

 

 

 

Bridge:

Laat Uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.
Jezus, laat Uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

 

Opwekking 618 – Jezus, hoop van de volken

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.

 

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden
van de dood.

 

Refrein:
U bent de hoop
in ons bestaan.
U bent de rots
waarop wij staan.
U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,
droeg onze pijn.
Nu mogen wij
dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.

 

 

Collecte

Tienden en offers maken het werk van onze kerk mogelijk. Deze kunnen overgemaakt worden aan: NL47 INGB 0002 3272 71 t.n.v. KvdN Rotterdam, o.v.v. ‘gift’.

Je kan ook via de GIVT app een bijdrage overmaken.