Op aswoensdag begint de 40-dagentijd. Het is een tijd waarin we toeleven naar Pasen. Dit jaar doen we dat in onze kerk aan de hand van het boekje ‘De gewonde God - Het geheim van Jezus’ lijden’ van Samuel Wells. 
In dit boekje behandelt Samuel Wells 18 beelden over het kruis, 6 uit het Oude Testament, 6 uit de Nieuwtestamentische brieven en 6 uit de evangeliën. De vraag die hij zichzelf bij die beelden stelt is: welke kracht hebben deze beelden vandaag de dag voor ons? Wat betekent het kruis voor moderne mensen? Waarom moest Jezus eigenlijk sterven aan het kruis?

Voor in het boek De gewonde God staat een motto dat ons een beetje op weg helpt:

Voordat er een kruis op die groene heuvel bij Jeruzalem werd neergezet, stond er al een kruis in het hart van God. Nu dat houten kruis is neergehaald, blijft het kruis in het hart van God en dat zal daar blijven zo lang er nog één zondige ziel is om voor te lijden.

Het kruis is ten diepste het initiatief van God. Natuurlijk waren het mensen die Jezus verraadden, hem in de steek lieten, hem ter dood veroordeelden en hem tenslotte aan het kruis hingen. Maar dwars door dit alles heen, was dit Gods idee. Waarom? We lezen erover in Filippenzen 2:6-11

Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

God koos ervoor om onze wereld binnen te komen als een mens. Hij groeide op van kind tot volwassene en verdroeg de spot, de hoon en de kruisiging. Dit was de enige weg om de mensheid te verlossen. Wij zaten gevangen in de macht van de zonde en de dood. Maar Jezus werd één met ons om ons te kunnen redden. 

God deed zo voor ons wat wij niet voor onszelf konden doen. Waarom deed Hij dat? Waarom wilde God dat Jezus werd gekruisigd? De glorie van God ligt in zijn zelfopofferende liefde. In het hart van het universum ligt dit ene principe: zelfopoffering is de hoogste daad. Niet voor niets zegt Jezus in Johannes 15:13 ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’

Jezelf geven lijkt een daad van zwakheid. Maar het is een onderdeel van de liefde. In 1 Kor. 13: 4 en 5 lezen we:

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken

Wij leven met een verhaal dat je krachtig overkomt als je dominant bent en de controle hebt. Maar dit is niet de hoogste vorm van kracht. Gods kracht wordt juist zichtbaar in zwakheid, zegt Paulus (2 Kor. 12:9). De kracht van God wordt daarom het meest geopenbaard aan het kruis.

God kwam in deze wereld als de mens Jezus. Hij leefde in nederige omstandigheden een heel gewoon leven gedurende de eerste dertig jaar. Hij onderging alles wat wij ook ondergaan in ons mens-zijn. Hij vertelde ons over God zijn Vader en hoe we een nieuw leven kunnen leven. En tot slot is Hij bereid om voor ons te sterven. Hij geeft zijn leven voor de hele wereld.

Toen Jezus de hemel verliet om mens te worden en uiteindelijk te sterven aan het kruis, ging Hij van het meest machtige wezen in het universum naar het zwakste wezen. Dat is wat Paulus ons leert in het stukje dat we net gelezen hebben. Het is ook de paradox van deze zelfopoffering: door afstand te doen van zijn positie als God en gelijk te worden aan de mensen en als mens gehoorzaam te zijn werd Jezus vervolgens door God hoog verheven boven alles en iedereen.

Jezus hoefde niet te sterven, maar hij koos ervoor om te sterven. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest werkten samen om uit te reiken naar deze gevallen wereld om herstel te brengen. God deed voor ons wat wij niet voor onszelf konden doen. Het kruis is een symbool van Gods liefde en Zijn offer. Jezus nam onze menselijke conditie aan en verloste en heelde deze. Door dat te doen liet Hij de diepte van Gods liefde zien voor de hele schepping.