Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
Mattheus 6.12

Aan de linkerkant:
Nehemia 9.17 verwijst terug naar de Israëlieten toen ze in de woestijn waren onder leiding van Mozes. “Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die U voor hen verricht had. Ze verhardden zich en stelden een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar U bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: U verliet hen niet.

 

Spreuken 29.1 Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding.

 

I Petrus 2.1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst/jaloezie en kwaadsprekerij.

 

De Statenvertaling: ‘Zo legt dan af alle kwaadheid’.

 

Hebreeën 3.8 Wees dan niet koppig, als tijdens de opstand, toen jullie Mij beproefden in de woestijn.NBV Andere vertalingen zeggen dat de mensen verbitterd waren. (Statenvertaling, Lutherse Vertaling, Leidse Vertaling, NBG, Naardense bijbel)

 

Wanneer je blijft volharden, in ongehoorzaamheid, of voortdurend niet luistert naar goede raad en koppig kwaadaardige dingen blijft doen en daar geen vergeving voor vraagt, dan ontneemt dat je vreugde en vrede.

 

Aan de rechterkant:
Mattheus 18.21-22 Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.

 

Wanneer je met Gods hulp iemand kan vergeven, raak je emotioneel los van degene die je vergeeft en dat maakt je vrij en geeft vreugde. [Het kan snel en dit kan een (langdurig) proces zijn. Volgens dit Bijbelgedeelte is het mogelijk, het lijkt zelfs een opdracht. Omdat God wil dat we vreugde kennen]

 

Marcus 3.28 Jezus zei: ‘Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven.’

 

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
Dan belooft God dat Hij ook onze schulden vergeeft

 

I Petrus 1.8 U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde.

 

We kunnen van God houden omdat Hij onze zonden vergeeft, als wij daarom vragen. Elke keer opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dat geeft een vreugde, bij ons en bij God. In de hemel is ook vreugde, omdat daar geen zonden zijn. God wil ons graag vergeven, als wij vergeving vragen voor onze zonden omdat Hij weet dat Zijn vergeving ons goed doet.

 

Numeri 14:18 de Heer is geduldig, trouw en overvloedig in vriendschap, schuld en misdaad vergeeft Hij. 

 

Dit schilderij is gemaakt door de schilderclub van de Kerk van de Nazarener. Zij maken voor elke week een schilderij waarmee ze de bede van die week verbeelden. Deze week: Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.