Het is een week na Pinksteren. De discipelen zijn na de uitstorting van de Geest meteen in aktie gekomen. Ze ervaren dat ze niet langer verweesd zijn, maar dat God met hen optrekt. Ze mogen nu het leven met God verspreiden. God woont nu door Zijn Geest in mensen. De respons op het evangelie is groot. Wij hebben dezelfde taak als de apostelen, nl. Het voorleven van een christelijk leven en het vertellen over Jezus leven en daden. Er kwamen in de week na Pinksteren, door de bediening van de apostelen, vele mensen tot geloof. Er waren mensen uit allerlei windstreken in Jeruzalem. Zij namen hun pinksterervaring mee naar huis en vertelde erover. Zo ontstond op vele plaatsen evangelieverkondiging. Het ging snel.

 

Paulus spreekt over de “volheid des tijds” (Galaten 4:4). Het gaat erom dat God alles gereed heeft gemaakt voor een verbreiding van het evangelie. De tijd was er rijp voor gemaakt. Rijp gemaakt voor de start van de christelijke kerk in deze wereld. Zo was er een groot Romeins rijk ontstaan

-dat bestond uit: Noord Afrika, landen rond de Middellandse zee, Turkije, Syrie,    Irak, Iran, Europa tot aan Schotland toe.

- In dit rijk werd  1 taal gesproken, nl. Koine Grieks. Hierdoor kon het evangelie makkelijk verkondigd worden.

           - Er waren wegen in dit land die het reizen gemakkelijk maakten.

           - Er was relatieve veiligheid in dit rijk (Pax Romana).

God had zo alles voorbereid om een enorme evangelisatie campagne  in het Romeinse Rijk mogelijk te maken. Ook wij mogen erop rekenen en ervoor bidden dat God voor ons ook wegen mogelijk maakt. 

De eerste gemeente ontstond in Jeruzalem. Over het leven in deze gemeente kunnen we lezen in Handelingen. Vanuit Jeruzalem werd Petrus naar Antiochie gezonden. Deze stad ligt in Turkije. Petrus stichtte hier een gemeente. Uit deze gemeente heeft de Syrisch-orthodoxe kerk zich ontwikkeld. Deze kerk bestaat tot op de dag van vandaag en heeft vele vestigingen. De apostel Marcus was in de dertiger jaren van de eerste eeuw van Jeruzalem naar Alexandrie in Egypte getrokken. Hij stichtte daar een gemeente waaruit de Koptische kerk is ontstaan. Ook deze kerk functioneert nog altijd en heeft vele vestigingen in en buiten Egypte.

Van Antiochie trok Petrus naar Rome waar hij een gemeente stichtte. Hieruit ontstond uiteindelijk de Rooms katholieke kerk. 

Paulus komt krachtdadig tot bekering zoals we in Handelingen kunnen lezen. Hij groeide uit tot een ware apostel. Hij ondernam 3 grote zendingsreizen en stichtte overal in Turkije, Griekenland en Europa gemeenten.

De apostelen lieten steeds jonge mensen met zich meereizen die zij opleidden. Zij worden gemeentestichters.  Zo werd in de eerste zeventig jaar na Pinksteren de invloed van christenen door de stichting en groei van kerken en gemeenten steeds meer zichtbaar. Het is de Heilige Geest die de apostelen hierin leidt en voorgaat. Ook wij worden geleid door de Heilige geest om in onze omgeving het evangelie te laten zien en horen.

Het Christendom heeft zich in de eerste eeuw, ook wel apostolische eeuw genoemd, over het hele Romeinse Rijk verbreid. Hiervoor kunnen wij ontzag hebben en er dankbaar zijn.

Willy en ik waren in 2011 in Egypte en bezochten de Koptische kathedraal in Cairo. Het was een enorme belevenis. Veel gebruiken, liederen en taal, stammen nog uit de tijd van de apostelen. Wij beleefden Gods trouw en waren vol ontzag dat we op een plek waren waar al zolang God geëerd en Christus beleden wordt. De uitstorting van de  Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat er overal kerken of gemeenten gesticht werden en dat mensen zich bekeerden en God gingen dienen. 

Ook nu vindt dat plaats. God is trouw en bij ons. Ik ben verbaasd en geinspireerd door de evangelisatie, zending en gemeentestichting in de eerste zeventig jaar na Pinksteren.