Verbondsdienst

Elk jaar, vieren we aan het begin van het jaar een Wesleyaanse verbondsdienst. Deze dienst is gebaseerd op een liturgie die John Wesley heeft ontwikkeld en tot op de dag van vandaag in diverse kerken gebruikt wordt.

Waarom doen we dit?

Er zijn twee aspecten van het Christelijk die terugkomen in onze kerk: Gods genade voor ons en Onze overgave aan Hem. Deze dienst is op deze twee aspecten gebouwd. Twee aspecten die alles zeggen over onze weg en relatie met God. Die ons eraan herinneren wat het fundament is van ons verbond met de Allerhoogste

We beginnen met Gods genade en dan eindigen met de uitnodiging om samen een gebed van overgave te bidden.

Hieronder kan je de teksten en gebeden die gesproken worden nalezen voor jezelf, ter voorbereiding op de dienst.

 

Genade 

Wat is genade? Genade is wanneer onze schuld wordt kwijtgescholden. Genade is wanneer we straf verdienen, maar niet krijgen. Genade kan alleen begrepen worden, wanneer we ook zonde kennen.

Zonde is een lastig begrip voor ons. We zien vooral de zonde van anderen, en het lijden in de wereld om ons heen. We zien een wereld die lijdt onder ziekte, strijd van machthebbers, armoede. Maar de Bijbel leert ons, dat zonde niet alleen daarbuiten is, maar ook hierbinnen, in ons hart, is.

"Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;" (Romeinen 3:23)

Iedereen schiet tekort aan Gods doel. We zijn allemaal, in het klein of in het groot, tegen Gods wil ingegaan en hebben gekozen voor onze eigen wil: Een leugentje om bestwil, kwaadheid waarin we anderen beschadigd hebben, egoïsme waardoor we niet vrijgevig zijn voor anderen in nood, angst waardoor we anderen wegduwen…

Het gevolg van de zonde is afstand tussen ons en God en elkaar. Maar dan zet God een stap naar ons toe, die wij zelf niet kunnen zetten.

 “en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.” (Romeinen 3:24)

Wij hebben een schuld die we niet kunnen afbetalen. En dan komt God naar ons toe, en zegt: ik betaal die schuld voor je, dan ben jij vrij! Schuldsanering eerste klas. Gratis voor ons, voor God kostte het alles. Dat is genade.

De prijs van genade is het kruis van Jezus. Het kruis laat zien dat het gevolg van mijn zonde de dood is. Het kruis laat Gods liefde voor mij zien, want Jezus heeft die prijs betaald.

Aan de voeten van het kruis, staan we oog in oog met God en ontdekken we Zijn liefde en genade.

 

Gebed - Schuldbelijdenis

Genadige goede God,
wij belijden dat we tegen u gezondigd hebben,
in ons denken, onze woorden en onze daden,
door wat wij hebben gedaan,
maar ook door wat we hebben nagelaten.
Wij hebben u niet met ons hele hart liefgehad;
wij hebben onze naasten niet liefgehad als onszelf.
In nederig berouw, het spijt ons oprecht.
Omwille van uw Zoon Jezus Christus,
ontferm u over ons en vergeef ons,
zodat wij in vreugde uw wil zullen doen,
en uw weg zullen bewandelen,
Tot eer en glorie van uw naam!

Amen

 

Uitspreken van genade

Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 6:23

 

Gebed van overgave

Heer, Ik ben niet langer van mezelf, maar van U alleen.
Doe met mij wat U wilt, 
plaats me waar u mij wilt hebben,
met mensen en in situaties die u wilt.
Laat me voor u werken, of voor u rusten,
laat me geprezen worden voor u,
of bekritiseerd worden voor u.

Laat me vol zijn of leegte ervaren,
laat me overvloed kennen, of gebrek lijden.
Zolang dat het tot eer van U is.
Uit mijn vrije wil en met mijn hele hart 
geef ik mezelf aan U. 

Ik stel alles wat ik heb tot Uw beschikking.
Ik wil leven tot Uw eer en glorie. 
U bent mijn doel. U zet mij vrij.

Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
U bent van mij, en ik ben van U.

Laat het verbond dat ik hier en nu met U sluit,
bevestigd worden in de hemel, niet door mijn kracht, 
maar door Uw genade, in Jezus Christus.

Amen