A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Rotterdam
Telefoonnummer: 010 - 481 78 47 / 06 - 102 29 802
RSIN/Fiscaal nummer: 823241919
Website: https://rotterdam.nazarene.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Carnissesingel 240
Postcode: 3084 NA
Plaats: Rotterdam
Postadres: Postbus 5950
Postcode: 3008 AZ
Plaats: Rotterdam

De Kerk van de Nazarener Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. In het handboek (kerkorde) van de Kerk van de Nazarener staat met betrekking tot de plaatselijke kerken het volgende: Plaatselijke kerken kunnen worden georganiseerd door de districtssuperintendent of door de verantwoordelijke algemene superintendent of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Het ledenbestand van een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk georganiseerd zijn door hen die daartoe gemachtigd zijn, en allen die in het openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe gerechtigde personen, nadat ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener Rotterdam te Rotterdam.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de predikant en door diegenen die daartoe op de jaarvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zes leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Daarnaast maakt de predikant deel uit van de kerkenraad.

C. Doelstelling/visie

De Kerk van de Nazarener in Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener...

 • Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk.
 • Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
 • Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
 • Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

D. Beleidsplan

Landelijk beleid

De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door...

 • Het opleiden en begeleiden van voorgangers en kerkelijke werkers.
 • Het begeleiden van plaatselijke gemeentes om, overeenkomstig de kerkelijke belijdenis en organisatie, goed  te functioneren.
 • Het aanmoedigen van het lezen en bestuderen van de bijbel en het persoonlijk gebed.
 • Het helpen in huisvesting door huur, of aankoop en beheer van gebouwen.
 • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke missie van de  gemeentes door publicaties en andere vormen van communicatie.
 • Het organiseren van landelijke activiteiten gericht op de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren en hen toe te rusten tot het opnemen van verantwoordelijkheid en leiderschap.
 • Het samenwerken met andere kerkgenootschappen en organisaties ten behoeve van het gezamenlijke Christelijke getuigenis in de samenleving en tot wederzijdse steun.
 • Het faciliteren van gesprek en reflectie over de boodschap van de kerk, eigentijdse vormen van kerk-zijn en het handelen van de kerk.
 • Het stimuleren van gemeentes in het omzien naar de medemens binnen en buiten de kerk, om mensen in nood te helpen en kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in de eigen omgeving en in andere landen te ondersteunen.

Het beleidsplan van de kerk van de Nazarener Rotterdam is gebaseerd op de missie en kernwaarden. Deze treft u hierna aan.

Wij willen in een liefdevolle en gastvrije sfeer mensen aanmoedigen om navolgers te zijn van Jezus Christus en tekens van hoop scheppen in onze stad.

Kernwaarden
De kernwaarden van onze gemeente zijn: God, Samen, Doen.

God: we willen een kerk zijn waar God centraal staat. De kerk helpt ons bij God te blijven, inspireert ons en stimuleert ons op onze dagelijkse weg met Christus.

Samen: we willen een kerk zijn die dicht bij mensen staat. Zowel de mensen binnen als de mensen buiten de kerk.

Doen: we willen handen en voeten geven aan ons geloof en onze missie door ook praktisch de handen uit de mouwen te steken voor mensen in nood.

Onze visie
De visie en missie is in de loop van 2016 veelvuldig besproken in de gemeente. Uiteindelijk is in de jaarvergadering over 2016 de missie op opnieuw vastgesteld door de gemeente als geheel:

Wij willen in een liefdevolle en gastvrije sfeer mensen aanmoedigen om navolgers te zijn van Jezus Christus en tekens van hoop scheppen in onze stad.

Nieuw en bestaand beleid, dient deze missie te ondersteunen en verder uit te bouwen.

E. Beloningsbeleid

Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant is lid van de kerkenraad maar krijgt hiervoor geen specifieke beloning. De predikant krijgt wel een bezoldiging vanuit de kerk zodat hij zich fulltime kan wijden aan zijn werk als pastor binnen de kerk en de gemeenschap.
Vanaf 1 april 2019 heeft de kerk naast de predikant een kerkelijk werker in dienst voor 20 uur per week. De kerkelijk werker heeft een bezoldigd dienstverband met de kerk. De taak van de kerkelijk werker is het leggen en onderhouden van verbindingen tussen de kerk en maatschappelijke organisaties en daarnaast een bijdrage leveren aan de interne structuur van onze kerk. De kerkelijk werker maakt geen deel uit van de kerkenraad.

F. Verslag activiteiten

Activiteiten 2019

1. Christelijke erediensten

Het afgelopen jaar is op elke zondagochtend de wekelijkse kerkdienst gehouden. Deze kerkdiensten zijn openbaar toegankelijk. In de diensten wordt gezamenlijk met de aanwezigen, onder begeleiding van een muziekgroep, gezongen. Naast het gezamenlijk zingen wordt tijdens de dienst ook een preek verzorgd, waarbij de inhoud op de Bijbel gegrond is, maar ook de relatie met de actuele ontwikkelingen wordt gelegd.

Tijdens de zondagochtenden zijn het afgelopen jaar een aantal volwassenen gedoopt, kinderen opgedragen, zijn er huwelijken ingezegend en begrafenissen verzorgd.

Ook zijn er maandelijkse avonddiensten geweest op de zondagavond. Tijdens deze avonden was er een korte studie, verwerking, muziek en is het Heilig Avondmaal gevierd. Vanaf september 2019 worden deze avonden gehouden op de woensdagavond.

2. Kringen en groepen in de kerk

In 2019 zijn er verschillende kringen en groepen actief geweest in de kerk. Er zijn regelmatig op de vrijdagavonden jeugdbijeenkomsten georganiseerd, op de maandagavonden is er een groep die samen mooie schilderijen maakt, op de woensdagavond een bidstondgroep. Regelmatig op de dinsdagavonden kwam een vrouwengroepen bij elkaar, en op de donderdagavonden een mannengroep. Met deze kringen en groepen werken aan de onderlinge verbinding en aan onze relatie met God.

3. Evangelisatie

Vanaf het voorjaar 2019 is een doorlopende alpha-cursus en vervolg gehouden. Tijdens deze cursus worden de beginselen van het Christelijk geloof bestudeerd en besproken. Rond kerst zijn verschillende activiteiten georganiseerd, o.a. voor bezoekers van de voedselbank en van de nachtopvang van het Leger des Heils.

4. Vanuit christelijke principes dienstbaar zijn voor de omgeving

Vanuit ons kerkgebouw werden op woensdagmiddag pakketten met eten uitgedeeld door de voedselbank.

Daarnaast ontvingen behoeftige mensen, die niet genoeg van de voedselbank ontvangen, ook eten dat door kerkleden zelf is ingezameld. Ook wordt kleding uitgedeeld. Op dinsdagochtend kwam een vaste, groeiende groep mensen vanuit de wijk en de kerkgemeenschap bij elkaar om kleding voor de kledingbank te sorteren en vouwen. Deze groep functioneerde ook als steungroep voor elkaar, waar de nodige problemen werden gedeeld en waar mogelijk opgelost.

In 2019 was er Open Kerk. Van maandag tot en met donderdag ochtend zijn mensen welkom voor een kopje koffie, een praatje en wat aandacht.

Vanuit de kerk waren ook verschillende mensen regelmatig in de wijk actief in het bezoeken en helpen van mensen in nood. Waar nodig, verwezen zij door naar professionele organisaties, of hielpen zelf.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

      Begroting   Werkelijk   Werkelijk
    2019   2019   2018
  BATEN            
a Bijdragen gemeenteleden 115.355 113.374 104.716
b Opbrengsten uit gebruik kerkgebouw 9.050 18.649 9.180
c Overige bijdragen van derden en vrijval 31.642 38.492 9.045
  Totaal Baten 156.047 170.515 122.941
             
  LASTEN            
d Pastoraat (predikant, pastoraat, toerusting) 93.921 89.600 65.207
e Bestedingen kerkdiensten 6.900 10.854 4.282
f Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2.995 1.067 1.099
g Lasten kerkelijke gebouwen incl. energielasten 46.633 44.579 34.042
h Bijdrage aan Ned. district  12.155 12.189 11.240
  Bijdrage aan zendingswerk (local & global) 6.743 13.053 5.715
i Lasten administratie, bankkosten 570 610 614
j Overige onkosten 2.130 3.683 4.001
  Totaal Lasten 172.046 175.635 126.200
             
  Resultaat (baten - lasten) -16.000 -5.120 -3.259