Vrijdag 22 februari 2019

Voorzitter: ds. Antonie Holleman (districtssuperintendent)

Aanwezig aantal leden 56 (quorum 46)

Martin van der Vlist, Cees Vijfhuizen, Ed Visser, Marion Vijfhuizen, Nici Overduin, Marjolein de Jong, Hanneke van Helden, Paul de Jong, Izzy Mansour, Hans Kortland, Marike Meijer, Matijs Mak, Guus Bartels, Gerwin Nederlof, Andrew Doheny, Wietske Doheny, Theo Vogelaar, Linda Ykema, Jan de Lege, Willy Boekhoud, Marry de Lege, Roos Blok, Matthijs de Lege, Peter van Dijk, Annette Pinheiro, Dick Markwat, Nel Markwat, Willeke van Weringh, Paul Rosbach, Magda Meijer, Paul-Eric Meijer, Tine de Bakker, Tanja de Wolf, Rian Kortland, Alice Sies, Setkin Sies, René Boeije, Pieter Wilson, Stephan Balesar, Wilma Tacoma, Liduine Barth, Jeannette Fluit, Gerard Fluit, Carla de Jong, Dirk de Jong, Rien van Es, Marleen van Es, Arjon de Lege, Stephen Overduin, Marleen Vogelaar, Arjan de Schipper, Jos Witter, Cora Witter, Elke Wilson, Jaap Scheper, Sanne Scheper

Aanwezige gast: Yvette Meijer, zus van Paul-Eric

Afwezig met kennisgeving: Hanneke Kwakernaak, Dirk Jan Versendaal, Liesbeth Versendaal, Jacqueline Rombeek

We beginnen met het zingen van twee liederen.

Opening

Ds. Antonie Holleman leest met ons uit Joh.9 over de blindgeborene. Wat Antonie aanspreekt is dat toen Jezus hoorde dat de man behoorlijk onder druk gezet werd door de farizeeën en schriftgeleerden, Jezus hem toen heel gericht opzocht. Daarna volgt in het evangelie het verhaal van de Goede Herder. Dat is geen toeval. Jezus let op de mensen die verstoten zijn, erbuiten geplaatst zijn. Dat komt ook nu nog voor, dat mensen erbuiten vallen. Zijn wij gemeente voor die mensen? Gaan wij uit naar die mensen?

Vaststellen agenda

Antonie neemt de gewijzigde agenda met ons door. Ook motie 1 is licht gewijzigd. Dit zal bij het bespreken van deze motie aan de orde komen.

De gewijzigde agenda is aangenomen.

Nici en Willeke zijn benoemd als tellers, er zijn geen vrienden aanwezig. 

Groeten (zelf een kaartje sturen!)

De gemeente ontvangt de groeten van mevrouw Berger. Mevrouw Berger is nog zeer betrokken bij de gemeente. Recent heeft de gemeente ook een brief van Wouter Bergman ontvangen.

Groeten worden gedaan aan mevrouw Berger, Riet Ockeloen, Eric Ros, Hans Vlaanderen en familie, Jan Hensen, Wouter Bergman, Roberta Overduin, mevrouw De Waard.

Verslag jaarvergadering 16 februari 2018

Het verslag is aangenomen

Notulen halfwegvergadering 2 november 2018

Het verslag is aangenomen

Verslag predikant

Ds. Stephen Overduin leest Efeze 3:20 en 21 met ons. Deze tekst raakt Stephen. Afgelopen zondag sprak ds. Maarten van Immerzeel over geloof en twijfel, over geloof als een keuze. Dat spreekt Stephen aan. De afgelopen paar jaar is geloof een belangrijk thema geworden in het leven van Stephen. Geloof als keuze, of je nu Gods aanwezigheid voelt of niet en of je nou alle antwoorden weet of niet, je handelt alsof het 100% zeker is dat hij er is. Geloof is als een vogel die gaat vliegen, je moet wel een stap zetten, anders gebeurt er niets. 

Het afgelopen jaar was geen makkelijk jaar. Privé was een moeilijk jaar met de ziekte van Stephens moeder. Hij was er door van slag. Het raakte hem. Dat mag ook. Hij heeft veel respect voor het geloof van zijn moeder, hoe ze geniet van elke dag die ze heeft. Maar ook in de kerk vond hij het geen eenvoudig jaar. Aan het begin van het jaar had hij een visie gedeeld die leefde in zijn hoofd en in zijn hart. Maar er zat een kink in de kabel, het liep niet zo handig bij het communiceren. Het werd wel ingewikkeld toen. We hebben er veel over gepraat, er is een commissie geweest, er is veel over gebeden en voor gevast. Ook daar kan Stephen veel vragen over hebben, gaat het werken? Kan hij met Setkin samen werken? Hij denkt dat dit kan omdat hun relatie op openheid en respect is gebaseerd. Kunnen we dit financieel dragen als kerk? Meerdere mensen in de kerkenraad, ook Stephen, hebben hier van wakker gelegen. Wat als het niet lukt? Dan komt Stephen toch terug bij de tekst van deze avond. God is trouw!

Twaalf jaar geleden was het ook ingewikkeld. Toch is er toen een stap gezet en God heeft die stap gezegend. Het is ook kwetsbaar. U kent de voedselbank. Voor veel mensen is de voedselbank de eerste kennismaking met de kerk. Het was altijd de verantwoordelijkheid van House of Hope. Maar zij gaan ermee stoppen. In een paar weken tijd zijn er vier mensen gevonden. Nu kunnen wij de voedselbank overnemen en gaan wij (ook) eindverantwoordelijkheid dragen voor de voedselbank. Dat geeft ook ruimte om daar misschien iets nieuws mee te doen. 

Durven we nog te dromen dat God oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen? Over tien jaar ziet Stephen een kerk voor zich waar allerlei mensen komen en waar mensen in de wijk niet meer omheen kunnen. Dat de mensen in de wijk er beter van worden. Dat er later in de hemel veel mensen zullen zijn met een Rotterdams accent. Hij droomt van een kerk die tekens van hoop schept. Deze stad heeft veel vertrouwen en geloof nodig.

Stephen heeft het gevoel dat we op een kantelpunt staan, dat heeft hij al jaren. Om de volgende stap te zetten hebben we een paar belangrijke uitdagingen. Die zijn verwoord in de Missionaire Visie. Stephen zoekt daar ondersteuning in en hij denkt dat hij die gevonden heeft in Setkin. Daarmee kan Stephen ook beter toekomen aan zijn eigen roeping, want die is niet ‘bellen met House of Hope’. Zijn roeping is samen bidden met mensen, mensen bij God brengen.

Met de eerste motie wordt gestemd voor de Missionaire Visie. Stephen heeft hier geloof voor. God gaat mooie dingen doen door ons heen. We moeten ons geloof in elkaar niet verliezen. We moeten elkaar blijven vertrouwen en geloven dat God in de ander is, ook als deze een andere mening heeft. 

Een paar weken geleden was er overal ijs. Er liep een waterkippetje over het ijs, dat zag er komisch uit en hij kwam niet vooruit. Totdat het waterkippetje bedacht dat hij vleugels had, toen vloog hij zo weg. Je kunt meer dan je denkt! Zouden wij ook niet dat waterkippetje kunnen zijn?

Antonie vraagt of er drie mensen voor Stephen willen bidden en danken. Stephen heeft het afgelopen jaar niet alleen zijn geloof behouden, maar ook nieuw geloof gevonden.

Izzy Mansour, Paul de Jong en Cees Vijfhuizen bidden voor Stephen.

Verslag secretaris van de kerkenraad

Arjan: het verslag van de beheerders is ingekapseld in het verslag van de secretaris. Daarmee doen de beheerders zichzelf tekort. In hun verslag gaat het ook nog veel over dingen die uitbesteed zijn. Arjan wil voorstellen om in het vervolg weer een apart verslag op te nemen. Er wordt veel werk verricht door de beheerders en de groep er omheen. Daar mag best aandacht aan besteed worden.

Daarna wijst Arjan op de stukken m.b.t. de vertrouwenspersonen. Hij zou graag zien dat hier meer aandacht aan wordt besteed. Marleen (secretaris) geeft aan dat Rian hier nog iets over gaat vertellen vanavond.

Martin van der Vlist is overgeschreven vanuit een andere gemeente, niet naar.

Het verslag is aangenomen onder applaus. 

Stephen staat stil bij het afscheid van Marleen als secretaris.

Motie 2019-1 Missionaire Visie

De inleiding van deze eerste motie staat in het jaarboek op bladzijde 36 t/m punt 4, deze is niet gewijzigd.

De motie is gewijzigd in: De kerkenraad vraagt aan de Jaarvergadering van de Kerk van de Nazarener Rotterdam 2019 om akkoord te gaan met de Missionaire Visie.

De motie is daarmee in tweeën gesplitst. Bij de tweede motie stemmen we over de financiële gevolgen, samen met de begroting.

Er zal straks schriftelijk over deze motie gestemd worden, na het verslag van de nominatiecommissie.

Wilma: waarom wordt de motie uit elkaar getrokken?

Stephen: we hebben motie 1 alleen laten gaan over het deel uit het Missionair Plan zonder de missionair werker. Deze motie gaat niet (meer) over de missionair werker, hij gaat over het deel op bladzijde 36 tot en met punt 4 (halverwege de pagina).

Arjan: het is goed om een richting te bepalen. Het Missionaire Plan vormt een onderdeel van deze motie. Is de versie van januari gecorrigeerd? 

Stephen: we stemmen nu over hoofdstuk 1 en 2, ze zijn nog zoals in januari.

Arjan is blij met het antwoord en juicht de volgende stap toe als gemeente. 

Jan: waarom moet dat nu gesplitst worden en niet eerder? Dit geeft een heel ander beeld.

Stephen: woensdag heb ik dit definitief besproken met Antonie. Het jaarboek was al eerder klaar, daarna hebben we er nog mee geworsteld in de kerkenraad. De motie liep niet lekker zoals hij was en deze week hebben we daarover de knoop doorgehakt. 

Izzy geeft aan dat het handboek het ook voorschrijft. De ene motie gaat over een visie-wijziging op lange termijn en de andere over financiële consequenties op korte termijn.

Wilma: als de begroting wordt weggestemd kan de kerkenraad niet verder.

Marleen (secretaris): als de begroting wordt weggestemd ligt er een tweede begroting zonder de kosten van de Missionair werker. Dan gaan we daar over stemmen.

Pieter: als de motie is aangenomen gaat de kerkenraad ermee aan de slag. Stephen stuurt daarna een voorstel naar de kerkenraad dat hij graag Setkin wil aanstellen. De kerkenraad beslist daar dan over. We beslissen daar niet vanavond over.

Marry: Pieter maakt de verwarring alleen maar groter. Is Setkin nu assistent of missionair werker?

Stephen: de formele verhouding is dat Setkin als missionair werker mijn assistent is.

Martin: de agenda uit hoofdstuk 3 is dus onderdeel van motie 2? Antonie: ja.

Arjan: het mooie van motie 1 is dat het alleen over de richting gaat. Het gaat pas straks over de financiële consequenties voor de kerk bij motie 2.

Verslag nominatiecommissie

Magda licht het verslag toe. Er zitten enkele foutjes in het verslag. Arjan de Schipper is geen penningmeester buiten de kerkenraad. Hij is, net als afgelopen jaar, boekhouder.

Andrew Doheny wordt contactpersoon KAP buiten de NMI.

Stephen geeft aan dat er een technisch voorzitter is gevraagd voor de kerkenraad. Matthijs de Lege is hiervoor gevraagd. De komende tijd gaan we kijken hoe die rol in te vullen is en wat Matthijs kan betekenen voor de kerkenraad daarin.

Paul-Eric benoemt dat er veel werk is verzet door de nominatiecommissie. Hij roept iedereen op om de schroom af te leggen en te gaan voor wat God van je vraagt.

Aan het stemformulier is de naam van Pieter Wilson toegevoegd. Hij zal als vervanger van Cees Vijfhuizen naar de Districtsvergadering gaan.

De motie 2019-1 en het stembiljet voor de verkiezing van de raden worden uitgedeeld.

Verslag RCL/NJI

Arjan: NJI 8-18, klopt dat of is de NJI eigenlijk van 12-18 (middelbare school)? Arjan was blij met de avond voor ouders om te kijken waar behoefte aan is. In de laatste alinea staat dat er geen concrete grote stappen gezet zijn. Doe niet alleen onderzoek, spoort Arjan aan. Hij zou graag zien dat de gang er in blijft. De dochters van Arjan zijn blij met de tienerzondagsschool en de vrijdagavonden. Hij wil dat graag benoemen.

Cees: het verhaal van 8-18 gaat over kinderen die tegenwoordig al vanaf 8 jaar richting ‘groot’ gaan, zeker in deze moderne tijd. Cees roept ouders op om naar dergelijke avonden te gaan.

Stephen voegt toe dat er weer JOVO komt in de kerk met 18+ers. Hij doet dit met Nici en Hanneke van Helden samen. 

Het verslag is aangenomen.

Verslag NMI

Martin: wat zijn de verschillende vormen van het KAP? 

Setkin: je kunt een kind adopteren, of je kunt een deel van zijn opvoeding of onderwijs adopteren. Overmorgen kan Andrew je er alles over vertellen. 

Marry: de groep kinderen van Dorcas valt die ook onder het adoptieplan?

Setkin: het project in Kenia is in proces om erkend te worden bij het NCM (de overkoepelende, internationale organisatie van onze kerk), daarna kan het ook opgenomen worden bij het KAP. Dat loopt dus nog.

Setkin: wij verzorgen de DNMI-conventie op 13 april. U wordt nog uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn voor de catering etc.

Het verslag is aangenomen.

Verslag kascontrolecommissie

De secretaris leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. De kascontrolecommissie heeft dit jaar ondersteuning ontvangen van Gerard Fluit. Zij beveelt decharge van de penningmeester aan.

Verslag penningmeester

Matijs Mak licht het verslag toe. Het tekort aan het eind van 2018 is kleiner dan eerder begroot. 

Het giftenpatroon is stabiel. Matijs bedankt de gemeente hiervoor. 

Martin: we kunnen geen gemeente vinden die kapitaalkrachtig is om de ruimte te huren? Is onze prijs dan niet te ambitieus?

Arjan: de prijs is opgebouwd uit de kosten die we zelf maken en de kosten die Emmaüs  kwijt is. Wij zitten zelf op prime-time. Over de prijs valt te discussiëren. De huidige prijs is € 300,00 voor drie uur op zondag. Veel gemeenten die informeren zijn niet groter dan 40 mensen en kunnen dat niet betalen. Het is moeilijk om aan hen dan een kleinere ruimte te verhuren, want dan kunnen we de zaal niet meer verhuren. Er is op dit moment wel een serieuze huurder die interesse heeft.

Dick: onze reserves zijn dus € 122.000,00?

Matijs: ja, sommigen daarvan zijn voorbestemd.

Het verslag is aangenomen. Applaus voor penningmeester en boekhouder.

Toelichting motie-2 begroting 2019

We stemmen alleen over 2019, de cijfers voor 2020 en 2021 geven slechts een doorkijkje. 

Matijs licht de begroting toe. Het is een sobere begroting geworden. De kosten voor het Missionair Plan zijn ook opgenomen in de begroting.

De uitslag van de verkiezing en de stemming over motie 2019-1

De voorzitter leest tussendoor de uitslag van de verkiezingen voor.

De Missionaire Visie is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Alle genomineerde mensen zijn met ruime meerderheid gekozen.

De uitslagen van de verkiezing en alle stemmingen staan aan het eind van het verslag.

Vragen over de begroting 2019

Jaap: kunnen we ook bestemde reserves aanspreken?

Matijs: ja dat kan, maar dat moeten we van jaar tot jaar bekijken.

Martin: klopt het dat we ervan uitgaan dat iedereen 10% meer gaat geven?

Matijs: de extra bijdrage voor het Missionair Plan is ongeveer € 5,00 per maand per lid. 

Martin: € 5,00 is ongeveer 10% van € 65,00 (het bedrag dat elk lid nu al per maand kost).

Matthijs de Lege: als we de blauwe lijn in het overzicht volgen dan houden we € 47.000,00 over na drie jaar?

Matijs Mak beaamt dit.

Stephen geeft aan dat dit niet alleen te maken heeft met het Missionair Plan. We begroten al drie jaar met een negatieve begroting.

Willy: het hoeft helemaal niet zo te lopen, toch?

Antonie beaamt dit.

Elke: op bladzijde 38 gaat het over nieuw beleid. Kun je dit uitleggen?

Matijs: dat zijn dingen die dit jaar voor het eerst begroot worden.

Arjan legt uit dat het genoemde bedrag echt ‘nieuw beleid’ is en geen ‘staand beleid’ dat is al op een andere plek in de begroting opgenomen. Dit jaar zijn niet alle wensen en voorstellen m.b.t. nieuw beleid gehonoreerd in de begroting.

Annette: de missionair werker gaat proberen verbindingen te zoeken. Zijn daar ook andere subsidies voor aan te trekken? 

Stephen: er zijn her en der mogelijkheden. Die wilden we niet meenemen, want dan doe je beloftes die je nog niet hebt. We moeten dit verder onderzoeken. 

Annette: dat is dus geen principiële keuze om daar uit weg te blijven?

Stephen: nee.

Martin: wat zit er in de post evangelisatie? Zit dat niet in de NMI?

Arjan: er zijn het afgelopen jaar geen kosten gemaakt. Dat kan van alles betekenen. Misschien zijn de kosten niet gedeclareerd, ook niet als gift. Arjan roept op om dit wel te doen (schenken). Het maakt de kosten inzichtelijk voor de kerk en fiscaal aftrekbaar.

Paul-Eric: ik doe vaak de boodschappen. Ik moet veel in huis halen. Daar heb ik volgend jaar behoorlijk minder geld voor. 

Arjan: een aantal van die kosten zijn mede door de open kerk, omhoog gegaan. Deze kosten zijn toegevoegd aan ‘kosten open kerk’, dat is boekhoudkundig inzichtelijker.

Liduine: ik zie ‘kosten open kerk’ niet staan.

Arjan: de begroting is gecomprimeerd, het valt in dit overzicht binnen de NMI. 

Magda wil graag nog even kijken naar het overzicht wat elk lid per maand kost (€ 65,00). Arjan benadrukt nogmaals dat dit per lid is, niet per ‘voordeur’. 

Arjan: procedureel gezien, de rest van de missionaire visie en het derde hoofdstuk van het Missionair Plan. Wanneer stemmen we daar over?

Antonie: we stemmen over de begroting van 2019.

Arjan: er ligt een heel stuk tekst over de inhoud. Nu mis ik het verhaal over de inhoud. 

Stephen: het verdere deel van de oude motie 1 op pagina 36 en een stukje op pagina 37 zit in de motie over de begroting. Je weet wat de kerkenraad gaat doen met de vrijgemaakte gelden, dat is hoofdstuk 3. Maar dat valt onder de verantwoordelijkheid van Stephen en de kerkenraad.

Marry: als je voor stemt, stem je er ook voor om het bedrag voor jezelf te verhogen.

Martin: ik heb een vraag over hoofdstuk 3 van de Missionaire Visie. Ik mis concreet dat er iets in het eerste jaar al gedaan wordt (Proof of Concept). 

Stephen: er is op dit moment niets mee gedaan omdat er nu nog geen geld vrijgemaakt is, maar als de begroting goedgekeurd is gaan we zeker aan de slag in het eerste jaar. We zijn uiterst serieus over alles wat gezegd is over de Missionaire Visie.

Arjan: realiseer je goed wat het hoogste risico is dat je als gemeente loopt met deze stap. Hoe wordt Setkin aangenomen?

Stephen: dit is de begroting, er komen geen verrassingen meer aan. Dit is het bedrag waar we het mee moeten doen. 

De stemformulieren voor motie-2 worden uitgereikt.

 

PAUZE

 

Uitslag stemming motie 2019-2

Antonie leest de uitslag van motie-2 voor. De begroting 2019 is met meerderheid van stemmen aangenomen. De uitslagen van de verkiezing en alle stemmingen staan aan het eind van het verslag.

Antonie moet terugdenken aan september 2017 toen Antonie en Stephen een afspraak hadden en Stephen zijn visie met Antonie deelde. Het is een lang proces geweest, maar nu kan de gemeente verder. Het District gelooft in het plan, daarom hebben ze ook de subsidie verleend.

Verslag dienaren met toelichting op het plan Veilige kerk

Rian licht het plan Veilige kerk toe. Wilma, Pieter en Rian hebben gebrainstormd over wat een veilige kerk is voor volwassenen en voor kinderen.

Seksueel misbruik in de kerk is een thema, je hoeft de krant maar open te slaan. Maar ook thuis loopt het niet altijd lekker. Kindermishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor, ook onder christenen. We willen elkaar hierop bevragen en bemoedigen. 

Ook tussen volwassenen kan er sprake zijn van scheve verhoudingen. En in de kerk zelf, tussen gemeenteleden, kan het onveilig worden als er misbruik van je gemaakt wordt of als je gepest wordt. 

De meest kwetsbaren zijn ouderen, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. 

We hebben sinds dit jaar in onze kerk vertrouwenspersonen, dat zijn Paul-Eric en Magda Meijer. Als je zorgen hebt, over jezelf of over een ander, kun je bij hen terecht. 

Arjan: bedankt voor de toelichting. Kan er ook een toelichting op de herinrichting van de ontmoetingsruimte komen?

Marion: die komt zo meteen.

Het verslag is aangenomen.

Presentatie ontmoetingsruimte

Marion geeft een presentatie over de plannen voor de ontmoetingsruimte. Het is dezelfde presentatie als twee jaar geleden. Een deel van wat toen gepresenteerd werd is inmiddels gedaan.

Izzy vraagt of de beide presentaties op het ledengedeelte geplaatst kunnen worden.

De presentatie van de ontmoetingsruimte staat daar al.  Marleen (secretaris) gaat er achter aan om het plan Veilige Kerk daar ook te laten plaatsen.

Verslagen kerkelijk werkers

Antonie benoemt de verslagen van de kerkelijk werkers. Hij benoemt het afscheid van Sylvia uit Rotterdam. Het is mooi om te zien dat in een gemeente mensen opstaan en hun roeping volgen. Deze verslagen zeggen iets over het hart van de gemeente.

De gemeente applaudisseert voor deze verslagen.

Stephen geeft aan dat er komende zondag in een kort moment met Pieter en Elke stil gestaan zal worden bij het afscheid van Pieter als assistent-predikant. De gemeente applaudisseert voor Pieter. Antonie benoemt dat Pieter op de volgende Districtsvergadering een verlenging van zijn districtsbevoegdheid zal ontvangen. 

Verslag Bulgaarse groep

Paul de Jong: ik zou graag wat meer verbinding willen tussen onze gemeente en de Bulgaarse groep. We belijden dat we één zijn, maar in de praktijk zie ik dat te weinig terug. Kunnen we misschien één keer per jaar een gezamenlijke dienst vieren?

Izzy: dat gaan we doen op 26 mei.

Cees: op de gemeentedag in september stond de keuken vol met Bulgaarse mensen om voor ons te koken. We hebben heerlijk gegeten!

Setkin: we zijn onlangs met ze in gesprek geweest. Het is voor hen ingewikkeld om onderdeel van ons te worden en andersom. We hebben een paar praktische punten gevonden. Zo gaan we op zoek naar liederen die we delen, bijvoorbeeld. 

Rondvraag

Marleen van Es: we zijn met hernieuwde energie begonnen met een schoonmaakrooster. Er zijn nu 30 mensen die willen schoonmaken. Daar kunnen altijd meer mensen bij.

De gemeente applaudisseert voor de schoonmakers.

Antonie eindigt de vergadering met gebed.

Tot slot deelt Marike rozen uit aan de aftredende mensen die aanwezig zijn. De aftredende mensen zijn Matijs Mak (penningmeester), Marleen Vogelaar (secretaris), Setkin Sies (voorzitter NMI), Pieter Wilson (voorzitter RCL/NJI), Armand Versluis (kascontrolecommissie), Tony Komijn (NMI) en Wendy Komijn (NMI). Ook zijn er bloemen voor Antonie als voorzitter en Nici als predikantsvrouw.

Uitslag stemming over de moties

Ja

Nee

Onthouding

Motie 2019-1 Missionaire Visie

50

5

1

Motie 2019-2 Begroting 2019

44

9

3

Uitslag verkiezing voor de raden

 

Ja

Nee

Onthouding

Kerkenraad

 

 

 

 

Secretaris

Peter van Dijk

56

0

0

Dienaar (CGZ)

Marion Vijfhuizen

54

2

0

Dienaar (Pastoraal Team)

Marike Meijer

56

0

0

Beheerder

Hans Kortland

54

1

1

Nazarene Mission International

Izzy Mansour

55

0

1

 

Dorcas Chepkwony

54

1

1

 

 

 

 

 

RCL/NJI (gecombineerd)

 

 

 

 

Voorzitter (buiten de kerkenraad)

Cees Vijfhuizen

56

0

0

 

 

 

 

 

Kascontrolecommissie

Nico Boekhoud

50

5

1

 

 

 

 

 

Afgevaardigden District

 

 

 

 

2020 & 2021

Arjan de Schipper

56

 

 

2020

Marleen Vogelaar

56

 

 

2020

Martin van der Vlist

54

0

2

2020 & 2021

Dorcas Chepkwony

48

5

3

2019 (plaatsvervanger Cees RCL/NJI)

Pieter Wilson

55

0

1

 

 

 

 

 

Zendingsconventie DNMI

Izzy Mansour

55

1

0

 

Dorcas Chepkwony

52

4

0

 

Roos Blok

54

1

1

 

Piet Boekhoud

55

0

1

 

Setkin Sies

55

1

0