Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Blog/Vlog

Wat is meditatief gebed?

Meditatief gebed is het 'luisterende' gedeelte van het gebed. We komen met onze gedachten en ons hart in Gods aanwezigheid en dan luisteren we en wachten we op de Heer. (Psalm 37)Je hebt veel meer woorden nodig om het woord mediteren te begrijpen. Denk aan, fluisteren, mompelen, reflecteren, herhalen, peinzen, nadenken, mijmeren, kauwen... Dietrich Bonhoeffer beantwoorde de vraag waarom hij mediteert met: omdat ik christen ben!

Tussenpersonen

Richard Foster wijst ons er op dat sinds de val in Eden de mensheid altijd om een ‘tussen persoon’ vraagt. Het is altijd Gods verlangen geweest met ons te spreken maar de mens heeft zich voor God verstopt. We lezen in Exodus 33:11 dat God face to face met Mozes sprak, zoals iemand met een vriend spreekt. Dat getuigd van een intieme en liefdevolle relatie. Maar iets eerder in Exodus 20 vers 19 lezen we dat het volk tegen Mozes zegt, spreek jij maar met ons dan zullen we luisteren, maar laat God niet tot ons spreken, anders sterven wij!

Vasten 

Vasten komt al voor in het Oude Testament. Het werd gedaan om je te verootmoedigen voor God en op zoek te gaan naar zijn wil. Bekende voorbeelden uit het Oude Testament zijn David (na zijn zonde met Batseba), Nehemia, Esther en Daniël. 

Jezus en vasten

Ook Jezus ging er vanuit dat zijn leerlingen zouden vasten. We lezen hierover in Lucas 5:33 - 35:

Ze zeiden tegen hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de farizeeën doen, maar die van u eten en drinken maar.’ Jezus zei: 'U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.'

Wat is afgoderij

Het thema van de tweede avond was, Je bent wat je liefhebt. We hebben met elkaar nagedacht over 'afgoden'. Afgoderij lijkt misschien een oudtestamentisch begrip maar niets is minder waar! Af-goden zijn dingen die ons van God afhouden. Dat zijn dus niet alleen verkeerde of slechte dingen maar kunnen vaak ook op zichzelf hele goede en legitieme dingen zijn die te belangrijk voor ons zijn geworden. Dat kunnen bezittingen, idealen, dromen of personen zijn die we aanbidden en die ons leven bepalen en daarmee de plaats innemen die alleen God toekomt.

 

Eén van de eerste waarschuwingen / instructies die Paulus ons geeft in Kolossenzen 3 over hoe we een gezonde gemeenschap vormen in de praktijk is: “Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt….”

Opmerkelijk niet? Eerst een opsomming die meer uit categorieën zonde bestaat: hebzucht, zedeloosheid, kwade/lage begeerten. Deze zonden moeten we in onszelf doden maar de eerste concrete aanwijzing die we krijgen over wat we in de praktijk moeten doen is: lieg niet tegen elkaar! En de context waarin Paulus dat plaatst is ‘nu u de oude mens en zijn leefwijze heeft afgelegd….’

Het is dus als het ware een kenmerk van mensen die hun oude mens hebben afgelegd, en dat komt door de nieuwe mens die we nu zijn. Christus in ons. Mensen die met elkaar verbonden zijn in Christus, dat zijn mensen die niet tegen elkaar liegen.

De eerste avond van het seizoen ging over het thema Gods stem verstaan. Als het je verlangen is voor God te leven en Hem te gehoorzamen, is het in feite moeilijk God niet te horen. Jezus is er van overtuigd dat wie bij hem horen, zijn stem herkennen en zijn stem volgen. (Joh.10: 1-5) God kan spreken door zijn Woord, dromen en visoenen maar de manier die waarschijnlijk het meest voorkomt is de stille innerlijke stem. (Jesaja 30:21)

 

Hoe kunnen wij deze stille innerlijke stem herkennen en leren verstaan te midden van al het lawaai om ons heen en in onszelf?